Pozivamo vas da u Domu specijalne policije, Trg žrtava fašizma 1 u Zagrebu posjetite likovnu izložbu "Konji" akademske slikarice Olene Sokolovske. Izložba je otvorena od 13. lipnja do 13. srpnja 2018. godine.

Biografija

Olena Sokolovska rođena je 1969. godine u Ivano-Frankivsku u Ukrajini.
Završila je studij na Lavovskoj akademiji likovne i primijenjene umjetnosti, izobrazbu anatomije slikarstva i crteža kod profesora Mykole Drahana te specijalistički smjer likovne pedagogije na Sveučilištu "Stefanika" u Ivano-Frankivsku.
U Ukrajini je predavala slikarsku anatomiju, slikarstvo i crtež na Koledžu likovne i primijenjene umjetnosti u Kosivu. Bila je mentoricom nekoliko mladih umjetnika.
Do sada je održala 14 samostalnih izlozbi u Hrvatskoj, Ukrajini, Švicarskoj i Poljskoj.
Od 2005. godine živi u Hrvatskoj u Zagrebu gdje ima svoj atelje.
Od 2016. godine članica je Hrvatskog društva likovnih umjetnika (HDLU).
Pored slikarstva poučava djecu i odrasle slikanju.

KONTAKTI:

www.olena-sokolovska.eu
F.: Olena Sokolovska
Tel.: +385 98 986 9173


Pokret, napetost tijela konja i njihova anatomska uvjerlivost, poveznice su u uprizorenjima slikarskog ciklusa Olene Sokolovske. Slikarice dojmlivog opusa u osobnoj mjeri figurativnog izraza.

Animalističke teme izuzetno su zahtjevne jer traže od umjetnika ponekad muinucioznu razradu detalja, a sdruge strane da se i nenaslikanim sugerira oblik. Olena našla je pravu mjeru između deskriptivnog i oblika lakoće treptaja.Razumljivo, dolazi do preklapanja i djelomičnog prekrivanja"aktera" u skladanju scene, situacija maštovitih kompozicijskih rješenja, raznih usmjerenja i načina akcentiranja.Čini se da će životinje izači iz kadra slike da osvajaju prostor ispred nje.

U dijalogu stalnosti i promjenjivosti Olena stvara intrigantne kompozicije ekspresionističke uzbudljivosti. Sjajno poznavanje anatomije konja omogućilo je Oleni da u scenama složenog scenarija postigne napetost, pokrenutost silnica prenjetih do svakog zakutka površine slike. Olena se majstorski služi skraćenjima, mjenama u približavanju i udaljavanju grupe konja utkanih u pojednostavljeni krajolik. Vještina njene animalistike uočljiva je u laganim kretnjama i trku, stavovima, srazovima, u dinamičnosti prizora i što je posebno važno u oplošju oblika. Kreativno poigravanje s karakterom epiderme značajka je ostvarenja, od partija s preciznim navođenjem boje i tona do muklosti ploha. Osjeća se i izvjesna fasetizacija, ritmička urednost poteza i igra kojom pretežno mrljolika struktura prihvaća svjetlo kao bitnu formalnu i sadržajnu sastavnicu svake slike.

Ambijent zbivanja od prividno neutralnog do pejsažnog potencira nagomilanu energiju, unutrašnji vitalitet, vizualiziran u treptaju gestualnog i kolorističkoj otvorenosti. Olena inzistiranjem na refleksu daje novu dimenziju oplemenjenoj elementarnoj boji, produbljujući je svjetlom do razine enformelne pjege.

Boja intenzivira raspoloženja, neku prepuštenost trenutku upamćenu u trajanju. Figure,torza, glave ogledavaju se narcisovski u vodi. Slike se time senzualiziraju, dobivaju ozračje predanja, spram prirodi, sebi,drugima. A boje u dinamici svojih vrijednosti vežu se uz lik ili ga napuštaju. A sav prostor fluidnošću kromatskog uključen je neprekidno u mjene sadržajne akcentuacije, s misaonošću ljepote. Sklad je ideal Olene Sokolovske, tražen i nalažen u različitim situacijama. Svojom umjetničkom nervaturom i izražajnošću rukopisa pomiće definicije ljepote, u slikarstvu pravih kkreativnih iznenađenja.


prof. Stanko Špoljarić

Povjesničar umjetnosti, likovni kritičar i kustos umjetničkog paviljona u Zagrebu.

 


The movement, the tension of the horses' bodies and their anatomical persuasiveness are links in the scenes from the painting cycle of Olena Sokolovska, a painter with an illustrious opus in the personal measure of figurative expression.

Animalistic themes are extremely demanding because they sometimes demand from the artist meticulous elaboration of details, and on the other hand, suggestions of the form even with that which is not painted. Olena finds the right measure between the descriptive and shapes. Understandably, there is an overlapping and partial overlaying of "actors" in the composition of scenes, situations of imaginative compositional solutions, various orientations, and accentuation methods. It almost appears that the animals will emerge from the picture frame to conquer the space in front of it.

In the dialogue of constancy and volatility, Olena creates intriguing compositions of expressionist excitement. Olena’s extensive knowledge of horse anatomy has allowed her to achieve, in the complex scenario, scenes of tension, the initiation of silhouettes transmitted to every corner of the painting. Olena masterfully uses abridgements, shifts in the approaching and leaving of the group of horses weaved into a simplified landscape. The skill of her animalistics is evident in the light movements and running, attitudes, clashes, in the dynamics of the scenes, and what is particularly important in the forms. The creative poignancy with epidermic character is a feature of the achievement, from the rhythmic accuracy of strokes and tones to the smoothness of the surface. Also felt is a certain facetisation, a rhythmic orderliness of stokes and playfulness with which the predominantly spotted structure accepts light as an essential component of form and content of each painting.

The ambience of occurrences from the seemingly neutral to the landscape potentiates the accumulated energy, inner vitality, visualized in the flicker of gestural and colour openness. Insisting on the reflex, Olena gives a new dimension to the enhanced elemental colour, deepening it to the level of speckles.

The colour intensifies the mood, living in the moment remembered in duration. Figures, torsos, heads reflecting narcissistically in the water. The images are thus sensualized; they receive the feeling of surrender, nature, oneself, others. And colours in the dynamics of their values are tied to the figures or leave them. And the entire space with chromatic fluidity is continuously incorporated into the tides of content accentuation, with the fascination of beauty.

Harmony is Olena Sokolovska’s ideal, sought and found in diverse situations. With her artistic nervature and signature expressiveness, she pushes the definitions of beauty into the painting of real creative wonders.


Prof. Stanko Špoljarić


Znakovi udruga SJP

Zoran Maras
predsjednik Udruge
Josip Klemm
počasni predsjednik Udruge
gen. Mladen Markač
počasni predsjednik Udruge
Željko Sačić
počasni predsjednik Udruge
Svemir Vrsaljko
počasni predsjednik Udruge